MijnGezondheid.net

MijnGezondheid.net

Huisartsenpraktijk Tuinenburg / MC de Groene Loper maakt per 1 oktober 2019 gebruik van MijnGezondheid.net. Dit is een beveiligde, digitale toegang voor communicatie met de huisartsen en medewerkers van de praktijk.

Met MijnGezondheid.net is onze praktijk 7 dagen per week, 24 uur per dag digitaal bereikbaar. Via MijnGezondheid.net kunt u snel en eenvoudig vanuit uw “luie” stoel nu allerlei zaken online regelen met de huisarts, de praktijkondersteuner of doktersassistente. U kunt online afspraken maken, vragen stellen (e-consult), herhaalrecepten aanvragen, lab uitslagen inzien en op termijn (een deel van) uw dossier inzien.

Ook vindt u op MijnGezondheid.net betrouwbare informatie over uw aandoening en de medicijnen die u gebruikt, als ook een reisdocument samenstellen.

Wie kan gebruik maken van MijnGezondheid.net?
Patiënten van 16 jaar en ouder die ingeschreven zijn bij de praktijk. 

Wat moet u doen om gebruik te kunnen maken van MijnGezondheid.net?
1) Een DigiD met sms aanvragen op www.digid.nl (als u deze nog niet eerder hebt aangevraagd voor bijvoorbeeld uw belastingaangifte of voor andere zorginstellingen).
2) Registreren bij MijnGezondheid.net. Dit kan via onze website door de link aan te klikken of ga zelf rechtstreeks naar de website: www.mijngezondheid.net.

Registreren MijnGezondheid.net


Na aanmelden kan het enkele dagen duren voordat u toegang kunt krijgen tot het patiënten portaal omdat uw gegevens door uw huisarts geverifieerd moeten worden.

De eerste keer dat u inlogt dient u akkoord te geven voor veilige en betrouwbare uitwisseling van uw gegevens met de huisartsenpraktijk.

Wij hopen dat u veel gebruik van deze nieuwe service gaat maken voor algemene vragen en klachten waarvoor geen lichamelijk onderzoek nodig is. Voor dringende zaken kunt u ons uiteraard telefonisch bereiken.

Bekijk de volgende informatievideo indien u geïnteresseerd bent. Klik Hier

MedGemak app

Maakt u liever gebruik van een smartphone? Door de app MedGemak te downloaden in Google play of in de App Store kunt u dezelfde zaken digitaal regelen als in MijnGezondheid.net. Uiteraard moet u wel geregistreerd zijn in MijnGezondheid.net.

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

De huisartsenpraktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen onze praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier  kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van uw huisartsenpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Onze Huisartsenpraktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds, ‘s nachts of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialist(en). Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt door uw huisarts via een digitaal beveiligde lijn (zorgfiletransfer) aan uw nieuwe huisarts overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens dan kunt u hierover met u huisarts in gesprek gaan.